جامعه و خانوادهکسب و کار ایرانی

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه

چند نکته مهم درخواست طلاق زن (زوجه)

به نقل از وکیل طلاق در رشت زوجین برای موفقیت در دعوای طلاق باید دلایلی داشته باشند که از سوی مورد قبول و پذیرش باشد و چنین نیست که به محض طرح دعوا و به صرف تقدیم دادخواست به خواسته طلاق برسند.در واقع مطابق قوانین ما طلاق از حقوق مرد بوده و در انحصار زوجه می باشد.جهت اطلاع از مقاله ای با این عنوان را در همین سایت مطالعه کنید.

2- لازم به ذکر است در مواردی که زوجه هیچ راهی برای طلاق ندارد می تواند با مشورت و همراهی یک طلاق و به مقصود و خواسته خود برسد.

3- طلاق چه به درخواست زوج باشد و چه به درخواست زوجه در صورتی که زوجین مقیم خارج از کشور باشند ترتیبات و تشریفات مخصوصی دارد که کاملا با آنچه در مورد افراد ساکن ایران قانون گذاری شده، متفاوت است.

4- توصیه می شود به جهت حساسیت موضوع طلاق به درخواست زوجه قبل از هر اقدامی به یک وکیل متخصص در زمینه دعاوی خانوادگی مراجعه و مشورت نمایید.

متن دادخواست طلاق به درخواست زن

خواهان : مریم ………. فرزند: علی   شغل:کارمند   به نشانی: تهران ….

خوانده : حیدر ………… فرزند: حسین   شغل: آزاد    به نشانی: تهران ….

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری – به نشانی : تهران – میدان فاطمی – میدان گلها – بلوار گلها

خواسته : طلاق به درخواست زوجه

دلایل ومنضمات داخواست(مدارک):

1- وکالت نامه به شماره  ……… مورخ 1392 سند ازدواج شماره ……….. مورخ 1392  شناسنامه

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

احتراماً به استحضار می رساند موکل به موجب سند ازدواج که تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم گردیده در تاریخ 1378  با خوانده ازدواج نموده که حاصل این ازدواج یک پسر 11 ساله می باشد. بنا به اظهار موکل، به دلیل اختلافات شدید وعدم تفاهم، زوجین بیش از یکسال است که جدا از یکدیگر زندگی می کنند و سوء رفتار شدید زوج موجب کراهت و تنفر شدید زوجه از وی گردیده و ادامه ی زندگی با زوج را برای زوجه غیر قابل تحمل ساخته و وی را در عسر و حرج شدیدی قرار داده است به نحوی که حاضر است با بذل چهار سکه از مهریه اش خود را مطلقه نماید. نظر به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر طلاق مورد استدعا می باشد.

متن رای طلاق به درخواست زوجه 

به تاریخ:  1393                           مرجع رسیدگی : شعبه …… دادگاه خانواده تهران                                  شماره دادنامه : …………

خواهان : خانم مریم …….  با وکالت مسعود محمدی  به نشانی : تهران میدان فاطمی – میدان گلها – بلوار گلها

خوانده : آقای حیدر…….. به نشانی : تهران…….

خواسته: طلاق به درخواست زوجه

گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم مریم……. با وکالت مسعود محمدی ،بطرفیت آقای حیدر…….. فرزند: حسین بخواسته صدور بمنظور اجرای صیغه طلاق با عنایت به دادخواست تقدیمی همچنین ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحیه شماره ….. مورخ 1387 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ….. حوزه تهران ضمن احراز رابطه زوجیت مشارالیهما وخلاصه اظهارات وکیل خواهان بشرح صورتجلسه مورخ 1392 بنا به اظهارات زوجه درطول زندگی مشترک به دفعات مورد آزار واذیت از سوی زوج گردیده ولی متاسفانه علیرغم تعهدات مکرر زوج مبنی اصلاح رفتار زوجه مجددا مورد اذیت واقع گردیده و بخاطر بدرفتاری های زوج دو سال است که از هم جدا زندگی میکنند و متاسفانه هیچ امیدی به اصلاح زوج و رابطه مناسب وجود ندارد وجهت اثبات ادعای خویش به شهادت استناد نموده و در نهایه بلحاظ تخلف زوج از شروط مندرج در عقدنامه بابذل کلیه حق وحقوق از جمله واجرت المثل وهمچنین کل مهریه وقبول بذل از سوی زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به طلاق را نمود لذا دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و پاسخ استعلام بعمل آمده و ملاحظه اظهارات گواهان و توجها به عدم تاثیر مساعی و نصایح دادگاه در حصول سازش و نظریه داوران منتخب که به عدم امکان سازش و اصرار زوجه به طلاق و جدائی نظر داده اند دادگاه مستندا به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده حکم بر الزام زوج به طلاق زوجه را صادر و به خواهان اجازه می دهد تا به یکی از دفاتررسمی طلاق مراجعه و نسبت به اجرای صیغه طلاق که از نوع خلع (با بذل کلیه مهریه) و ثبت آن اقدام نماید زوجه مکلف است گواهی عدم بارداری را در هنگام اجرای صیغه طلاق به دفتر مجری طلاق ارائه نماید رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مفاد مواد 1134-1135-1140 و1141 قانون مدنی حسب مورد به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود مدت و اعتبار این گواهی پس از قطعیت آن سه ماه می باشد رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

 

عسر و حرج چیست

برای پاسخ به این پرسش که درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج چه می باشد؟ ابتدا باید، در این خصوص که مفهوم عسر و حرج چیست، توضیح دهیم. قانونگذار ما، در قانون مدنی، در فصل مربوط به ، شرایطی را تحت عنوان عسر و حرج، پیش بینی نموده که زنان، بتوانند با اثبات آن شرایط اقدام به درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج نمایند.

مطابق تبصره ماده 1130 قانون مدنی، یعنی: « به وجود آمدن وضعیتی که‌ ادامه زندگی را برای زوجه، با مشقت همراه ساخته و تحمل آن، مشکل باشد.» بنابراین، مصادیق عسر و حرج، منحصر به موارد خاصی نبوده و هر امری که ادامه زندگی را دشوار کند، می تواند عسر و حرج لحاظ شود. در اقدام به درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج ، بر اساس نمونه دادخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج، بار اثبات، بر عهده زوجه بوده و وجود یا عدم وجود عسر و حرج، به تشخیص دادگاه خانواده است. ، جهت ثبت دادخواست عسر و حرج زوجه، عبارتند از:

ترک زندگی توسط زوج: چنانچه شوهر، زندگی مشترک را بدون عذر موجه در مدت یک سال، برای شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب ترک کند، زن می تواند، بر اساس نمونه دادخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج، اقدام به درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج ، نماید.

ترک انفاق توسط زوج: پرداخت نفقه زن، تکلیف زوج است و ارتباطی با استطاعت مالی او ندارد. چنانچه زوج، برای شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب، اقدام به ترک انفاق نماید، از مصادیق عسر و حرج بوده و زن می تواند، اقدام به درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج نماید.

عنن و ناباروری زوج: چنانچه مرد، توانایی نعوض نداشته باشد یا بعد از گذشت 5 سال، به علت ناباروری، قادر به فرزند آوری نباشد، از مصادیق عسر و حرج بوده و زن می تواند با استفاده از نمونه دادخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج، درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج  را ثبت نماید.

عدم امنیت جانی، مالی، شرافتی زوجه: چنانچه زوج، دست بزن داشته باشد یا اقدام به فحاشی به زن نماید، از مصادیق عسر و حرج بوده و زن می تواند، اقدام به درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج، بر اساس نمونه دادخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج نماید.

در قسمت قبل، توضیح دادیم که مفهوم عسر و حرج چیست، و گفتیم که در صورت وجود مصادیق عسر و حرج، زن، می تواند اقدام به درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج نماید و باید بتواند، عسر و حرج خود را به دادگاه، ثابت کند. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص طلاق، بر مبنای عسر و حرج، از منظر قانون مدنی، توضیح دهیم.

دادخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج، در مواردی استفاده می شود که زن، بخواهد از دادگاه، تقاضای صدور حکم طلاق، به علت وجود شرایط و مصادیق عسر و حرج را داشته باشد. در صورت وجود مصادیق عسر و حرج، زن می تواند، دادخواست عسر و حرج خود را  تکمیل نموده و اقدام به ارسال آن به دادگاه، از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی نماید. موارد مورد نیاز، برای درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج، عبارتند از:

داشتن عقد نامه یا رونوشت آن

داشتن شناسنامه و مدارک هویتی زوجه

داشتن ادله اثبات، نظیر استشهادیه، صورت جلسه کلانتری یا هر امر دیگری که اثبات کننده عسر و حرج زوجه باشد.

مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، جهت ثبت دادخواست عسر و حرج زوجه،  و ثبت آن، با کمک نمونه دادخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج.

دکمه بازگشت به بالا