اقتصادیکسب و کار ایرانی

چه مدارکی برای ثبت شرکت نیاز داریم؟

تعریف شرکت تجاری:

شرکت تجاری، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند تا سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.

اقسام و انواع شرکت های تجاری:

شرکت های تجاری در قانون در اشکال مختلف وجود دارد. مطابق ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تجارتی هفت قسم می باشند:

1-شرکت های سهامی (خاص و عام)؛ 2-شرکت با مسئولیت محدود؛ 3-شرکت تضامنی 4-شرکت مختلط غیر سهامی 5-شرکت مختلط سهامی 6-شرکت نسبی 7-شرکت تعاونی

در قانون تجارت برای ثبت قانونی هر نوع از شرکت های تجاری مدارک مستقل از یکدیگر پیش بینی شده است که در ذیل به بررسی هر یک از آن ها می پردازیم.

مراحل، مدارک و نحوه ثبت شرکت

اعتبار خاص و رسمی که موجب توافق و تمایل همکاری بین شرکای شرکت ها می شود از طریق ایجاد می گردد لذا می توان اذعان کرد که در واقع بر اساس حقوق و مقررات اسناد ثبتی  و قرار دادی رسمی و منعقد شده ما بین شرکایی است که به موجب آن ملزم به مسئول بودن و رعایت قوانین مندرج در قرارداد می شوند، که البته می توان گام اصلی و ابتدایی تاسیس و را در آشنایی کلی  و عمومی نظام حقوقی شرکت ها دانست. امروزه با رشد فناوری اطلاعات با آگاهی از مراحل اساسی و مدارک مورد نیاز، می توانید براحتی شرکت خود را به ثبت برسانید.

در این مطلب با توجه به اهمیت موضوع سعی شده است به صورت مختصر و مفید، گام های اساسی ثبت شرکت ها اعم از: مراحل، ثبت شرکت تجهیزات پزشکی در imed مدارک و نحوه فرایند بیان گردد. البته با توجه به انواع مختلف و متنوع شرکت های تجاری نظیر:شرکت با سهامی، شرکت تضامینی، شرکت با مسئولیت های محدود، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، نسبی و شرکت های تعاونی و مصرف، تعداد شرکا و نوع سهام و مقدار سرمایه ها و… ، متنوع  و متغیر می باشد اما در کل، اساس و مراحل کار شرایط یکسان خود را خواهد داشت.

مراحل ثبت شرکت

-انتخاب و تعداد شرکا با توجه به نوع شرکت( نوع فعالیت افراد و میزان و حدود مسولیتها)

– ثبت نام در سامانه مربوطه

– وارد کردن آدرس شرکت

– وارد کردن نام شرکا و میزان درآمد اولیه شروع کار

– مشخص کردن سمت وسهام هر یک از اعضای شرکت

– مشخص کردن حدود و اختیارات اعضا

– اراده و انتخاب روزنامه مالی- سالی

– وارد کردن مطالب صورت جلسه

– تکمیل و ارائه اساسنامه

– تکمیل و ارائه تقاضانامه

– ارائه خلاصه تقاضانامه

– تکمیل و ارائه مدارک موردنیاز

– پست کردن مدارک تهیه شده

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت

مدارک مورد نیاز برای نیز با توجه به نوع شرکت، در برخی موارد جزئی، ممکن است متفاوت باشد؛ اما در کل اساس تقریباً یکسان می باشد.

۱- دوبرگ اظهار نامه شرکت

۲- دوجلد اساسنامه شرکت

۳- دونسخه از صورتجلسه (هیات مدیران و موسسین اصلی شرکت)

۴- کپی برابر اصل برگ شناسنامه هریک از اعضای شرکت(هیات مدیران، بازرسین و سهامداران)

۵- کپی برابر اصل کارت ملی هریک از اعضای شرکت(هیات مدیران، بازرسین و سهامداران)

۶- گواهی پرداخت از بانکی که حساب شرکت تازه تاسیس در آن افتتاح شده است(حداقل ۳۵ درصد)

۷- تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری

۸- ارائه اصل سند مالکیت شرکت

۹- گواهی عدم سوءپیشنه هریک از اعضای شرکت(هیات مدیران، بازرسین و سهامداران)

۱۰- اقرارنامه اعضای شرکت مبنی بر عدم همکاری رسمی

۱۱- امضای وکالتنامه

۱۲-ارائه اصل قیم نامه اعضاء

۱۳-چنانچه اعضای شرکت جزو سهامداران شخصی حقوقی باشند باید موارد ذیل را ارائه دهند (اصل وکپی آگهی تاًسیس، روزنامه رسمی براساس آخرین تغییرات ،کپی شناسنامه و کارت ملی)

۱۴-چنانچه فرد سهامدار خارجی شخصی حقیقی باشد با ارائه اصل و کپی پاسپورت و ترجمه آن، و چنانچه سهامدار خارجی شخصی حقوقی باشند، با ارائه گواهی اصل و کپی با ترجمه آن.

۱۵-ارائه مجوز مربوط به فعالیت اصلی شرکت که میزان و حدود هر یک از اختیارات اعضای شرکت (هیات مدیران، بازرسین و سهامداران) قید شده است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام:

-دو نسخه اساسنامه ی شرکت
-دو نسخه اظهارنامه
-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین
-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
-اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده
-فتوکپی شناسنامه ی مدیران (در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است)
-گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت
-ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

در مطالب گذشته مکرراً از اساسنامه و اظهارنامه شرکت های تجاری نام بردیم که اکنون لازم است با آن ها بیشتر آشنا شویم:

– اساسنامه: اساسنامه شرکت های تجاری، اساس تشکیلات و طرز اداره و عمل شرکت را معین می کند. اساسنامه شرکت را نمی توان بر اساس قرارداد تشریح نمود زیرا در قرارداد، رضایت کلیه طرفین قرارداد برای تصویب یا تغییر آن لازم است. در صورتیکه قانون تجارت تصویب اساسنامه را به اکثریت تجویز می کند بنابراین مقررات مربوط به عقد و قرارداد در مورد شرکت های سهامی صادق نیست و شرکت را باید سازمان حقوقی مستقلی دانست که قانون برای آن مقرراتی وضع کرده است.

بنابراین عملاَ اساسنامه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد ولی این بدان معنا نیست که اساسنامه غیر قابل تغییر است بلکه در مواقع ضروری و بنا به تشخیص مجمع عمومی فوق العاده هر یک از مواد آن را به شرطی که مغایرت با مفاد قانون تجارت پیدا نکند می توان تغییر داد و قبلاَ گفته شد که اساسنامه باید مطابق ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت تهیه و تنظیم شود(برای مطالعه ی بیشتر می توانید به مقالات پیشین ما در رابطه با اساسنامه شرکت سهامی رجوع کنید).

– اظهارنامه: اظهارنامه در واقع سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص است که مفاد آن بایستی از سوی موسسان بر اساس ماده 7 لایحه اصلاحی قانون تجارت در دو نسخه تنظیم شود. برای تاسیس شرکت سهامی عام، موسسین باید اظهارنامه ای مشتمل بر نکات مذکور در ماده 7 (ل.ا.ق.ت) به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد، به اداره ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت نمایند.

اطلاعات ضروری برای درج در طرح اساسنامه عبارتند از:
نام شرکت، موضوع شرکت، مدت شرکت، مرکز اصلی شرکت و نشانی شعبه ی آن، سرمایه ی شرکت به تفکیک نقدی و غیر نقدی، تعیین تعداد سهام و مبلغ اسمی آن و تعیین نوع آن (با نام، بی نام، ممتاز)، تعیین مبلغ پرداخت شده برای هر سهم و نحوه ی باز پرداخت بقیه ی مبلغ اسمی حداکثر ظرف 5 سال، نحوه ی انتقال سهام بانام، نحوه ی تبدیل سهام بانام به بی نام و بالعکس، شرایط صدور اوراق قرضه (در صورت پیش بینی)، نحوه ی افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت، ترتیبات دعوت مجمع عمومی و ضوابط مربوط به رای گیری، تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب آن ها و حدود وظایف و اختیارات آن ها و حدود و میزان سهام تضمینی مدیران، تعداد بازرسان شرکت، تعیین سال مالی شرکت و نحوه ی رسیدگی به حساب های آن، نحوه ی انحلال اختیاری شرکت، نحوه ی تغییر اساسنامه.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص:

-دو برگ اظهارنامه شرکت
-دو جلد اساسنامه شرکت
-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب
-کپی شناسنامه  ی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین
-کپی کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین
-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
-ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری (اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)
-ارائه اصل سند مالکیت (اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
-گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت
-ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
-امضاء وکالتنامه
-ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
-در صورتیکه اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند، کپی آگهی تاًسیس، روزنامه ی رسمی، کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی
-در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن، در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن، همینطور اصل و ترجمه ی وکالتنامه
-ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

-دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
-دو برگ شرکت نامه
-دو نسخه از اساسنامه
-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره
-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران (اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
-اخذ و ارائه مجوز مربوطه (در صورت نیاز)

شرکت با مسئولیت محدود به موجب قراردادی که بین شرکاء امضاء می شود (شرکتنامه) تشکیل می شود. تشکیل شرکت با مسئولیت محدود از طریق پذیره نویسی عمومی ممکن نیست و موضوع فعالیت شرکت که در شرکتنامه ذکر می شود باید مشروع بوده و شرکاء قصد و رضای خود را با امضای آن اعلام دارند و چون شخصیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود اهمیت دارد، اشتباه در مورد شخصیت شرکا باعث بطلان شرکت می شود.

پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود متقاضی می بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر مزبور به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و اقدام نماید.

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی:

1)دو برگ تقاضانامه
2)دو برگ شرکت نامه
3)دو نسخه اساسنامه
4)فتوکپی شناسنامه ی شرکا
5)مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

برای تشکیل شرکت تضامنی شرکاء باید شرکت نامه تنظیم و امضاء کنند که حدود و مشارکت و وظایف و اختیارات و حقوق هر یک در آن تصریح گردد.طبق ماده 47 قانون ثبت، شرکت نامه باید به ثبت برسد والا طبق ماده 48 همان قانون سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد، بنابراین شرکت نامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد. ثبت شرکت نامه در شرکت های تضامنی در اداره ثبت شرکت ها به عمل می آید. مفاد شرکت نامه در دفتر ثبت شرکت ها ثبت می گردد و بعداَ برای اطلاع عموم آگهی می شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی (هر کدام در 4 نسخه)

-صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
-اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی
دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
-درخواست کتبی ثبت
-طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون
-رسید پرداخت مقدار لازم التاًدیه ی سرمایه،طبق اساسنامه
-مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده ی 32)
-موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)
-مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

چنانچه تاکنون گفتیم، برای تشکیل هر شرکت باید اساسنامه آن تنظیم و اهداف آن مشخص گردد و لزوماً در اساسنامه هر یک از تعاونی ها باید نکات ذیل درج گردد:

نام تعاونی با قید کلمه تعاونی؛ هدف؛ نوع، حوزه عملیات؛ مدت؛ مرکز اصلی عملیات و نشانی؛ میزان سرمایه؛ مقررات مربوط به عضویت؛ ارکان، مقررات مالی و کار؛ انحلال و تصفیه

حداقل اعضاء هر تعاونی از 7 نفر نباید کمتر باشد. یعنی برای تشکیل تعاونی در هر بخش حداقل 7 نفر عضو لازم است و تابعیت کلی تعاونی ها باید ایرانی باشد به علاوه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی شخصیت حقوقی می باشند.

اداره تعاون مجوز ثبت تعاونی را که عبارت است از درخواست ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی جدید التشکیل از مرجع ثبت، به همراه مدارک و اوراق مذکور را به “اداره کل ثبت شرکت ها” در تهران و “اداره ثبت” در شهرستان ها ارسال می کند تا به ثبت تعاونی اقدام کند.

هیات مدیره تعاونی پس از ثبت باید از اداره تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرند و پس از اخذ پروانه تاسیس است که شرکت تعاونی می تواند به فعالیت بپردازند.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تاسیس:
الف)فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
ب)نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
ج)تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی:

-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
– یک نسخه مصدق از اساسنامه
-اسامی مدیر یا مدیران شرکت
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
-سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط  غیر سهامی:

-یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
-اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

در تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی نکات ذیل حایز اهمیت است:
-اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکاء ضامن باید قید شود.
-تشکیل شرکت با تنظیم شرکتنامه انجام می گیرد.
-روابط شرکاء بر طبق اساسنامه و شرکتنامه می باشد.
-اداره شرکت با شرکاء ضامن است و حدود مسئولیت آن ها همانست که در شرکت های تضامنی مقرر گردیده است.

دکمه بازگشت به بالا